ENG
Anabela Sladek finished her postgraduate studies in 2011 at Academy of Arts in Banská Bystrica at the Faculty of Fine Arts, the Graphic Department, in atelier of doc. Robo Brun, akad. mal. During her studies she completed the internship at Akademia Sztuk Pieknych, Wrocław. Her works are based in forms and overlapses of new medias like GPS art, generated picture, manipulated photography, computer graphics, she also composes site-specific installations in form of projections on appropriated objects. Her work reflects themes of collective identity, nationalism and themes of personal history and postapocalyptical visions. Her works also reflects the changes and metamorphoses of forms and attributes of subjects of life and environment into an inanimate – digital forms and studies. Her work at the Department of Fine Arts Education at the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava started in 2015 where she teaches subjects dealing with intermedia, visual communication, computer graphics and graphic design. Her works are part of many individual and collective art exhibitions in Slovakia and abroad.

SK
Anabela Sládek roku 2011 ukončila doktorandské́ štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky v ateliéri doc. Roba Bruna, akad. maliara. Počas štúdia absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pieknych, Wrocław. Pracuje s formami a presahmi nových médií ako GPS art, generovaný obraz, manipulovaná fotografia, počítačová grafika, tvorí site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Vo svojich projektoch sa dlhodobo venuje témam kolektívnej identity, nacionalizmu, ale aj témam osobnej histórie a postapokalyptickým víziám a zmenám foriem života a prostredia na neživé — digitálne formy a štruktúry. Od roku 2015 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave kde zabezpečuje predmety so zameraním na intermédiá, vizuálnu komunikáciu, počítačovú́ grafiku a grafický dizajn. Svoje diela prezentovala na viacerých samostatných aj skupinových výstavách. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí.