ENG

Mgr. art. Anabela Sladek ArtD.

 

*1982 Nitra, Czechoslovakia

 

ENG

In 2011, Anabela Sládek completed her postgraduate studies at the Academy of Arts in Banská Bystrica at the Faculty of Fine Arts, the Graphic Department, in the studio doc. Robert Brun, akad. mal. During her studies, she had absolved an internship at the Sztuk Pieknych Akademia, Wrocław. Her work is based on derivation of forms and overlapses of new media such as GPS art, generated images, manipulated photography, computer graphics, forms site-specific installations in the form of projections on appropriated objects. In her projects, she focuses on themes of collective identity, nationalism, but also themes of personal history and post-apocalyptic visions and changes of life forms and environments into an inanimate — digital forms and structures. Since 2015, she has been working at the Department of Fine Arts of the Faculty of Arts of the Faculty of Education of Comenius University in Bratislava, where she provides/teaches courses dealing with topics of intermedia, visual communication, computer graphics and graphic design. Her works were part of several individual and collective visual art exhibitions in Slovakia and abroad.

SK
Anabela Sládek roku 2011 ukončila doktorandské́ štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky v ateliéri doc. Roba Bruna, akad. maliara. Počas štúdia absolvovala stáž na Akademii Sztuk Pieknych, Wrocław. Pracuje s formami a presahmi nových médií ako GPS art, generovaný obraz, manipulovaná fotografia, počítačová grafika, tvorí site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Vo svojich projektoch sa dlhodobo venuje témam kolektívnej identity, nacionalizmu, ale aj témam osobnej histórie a postapokalyptickým víziám a zmenám foriem života a prostredia na neživé — digitálne formy a štruktúry. Od roku 2015 pôsobí na Katedre výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave kde zabezpečuje predmety so zameraním na intermédiá, vizuálnu komunikáciu, počítačovú́ grafiku a grafický dizajn. Svoje diela prezentovala na viacerých samostatných aj skupinových výstavách. Aktívne vystavuje doma i v zahraničí.